Algemene Voorwaarden van GymTunnis

Artikel 1: Definities

1.1. GymTunnis: gevestigd aan Lepelstraat 25b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 80105157 en met BTW-identificatienummer NL003393191B58

1.2. Lid: Een persoon die een lidmaatschap heeft afgesloten bij GymTunnis en daardoor het recht heeft om gebruik te maken van de faciliteiten en diensten van de sportschool.

1.3. Lidmaatschap: Het overeengekomen abonnement dat het Lid recht geeft op toegang tot de sportschool en gebruik van de faciliteiten en diensten volgens de voorwaarden in deze overeenkomst.

Artikel 2: Lidmaatschap/credits

2.1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimale periode van 1 maand, met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.

2.2. Het Lidmaatschap kan niet worden overgedragen aan een ander persoon.

2.3. GymTunnis biedt de mogelijkheid van een creditsysteem aan haar leden. Dit systeem stelt leden in staat om credits te kopen die kunnen worden gebruikt voor bepaalde diensten en activiteiten binnen de sportschool.

2.4. De credits die worden aangeschaft door leden zijn geldig gedurende een periode van 2 maanden vanaf de datum van aankoop.

2.5. Na het verstrijken van de geldigheidsperiode van 2 maanden komen ongebruikte credits te vervallen en kunnen niet worden gerestitueerd of overgedragen. Bij een tien-rittenkaart is dit 6 maanden.

2.6 In het geval dat een lid zijn of haar lidmaatschap beëindigt of het lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd door GymTunnis, komen ongebruikte credits te vervallen en kunnen niet worden teruggevorderd.

Artikel 3: Betalingen

3.1. Het Lidmaatschapsgeld wordt vooraf per maand betaald.

3.2. Bij niet-tijdige betaling behoudt GymTunnis zich het recht voor om de toegang tot de faciliteiten en diensten op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

Artikel 4: Opzegtermijn

4.1. Het Lidmaatschap bij GymTunnis kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.

4.2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, per e-mail en moet worden ontvangen door GymTunnis vóór het verstrijken van de lopende maand om ingang te vinden aan het einde van de daaropvolgende maand.

4.3. Tijdens de opzegtermijn blijft het Lid verplicht om het lidmaatschapsgeld en andere verschuldigde bedragen te betalen, zoals overeengekomen in de algemene voorwaarden.

4.4. Het Lid kan geen gebruik maken van het recht op beëindiging van het Lidmaatschap met terugwerkende kracht en is verplicht om alle openstaande betalingen te voldoen tot aan de daadwerkelijke beëindigingsdatum.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. GymTunnis is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal, verlies of schade aan eigendommen van het Lid tijdens het verblijf in de sportschool.

5.2. Het Lid verklaart in goede gezondheid te verkeren en in staat te zijn om fysieke activiteiten uit te voeren.

Artikel 6: Pauzering

6.1. Leden van GymTunnis hebben de mogelijkheid om hun lidmaatschap tijdelijk te pauzeren voor een periode van 1 maand.

6.2. Pauzering van het lidmaatschap kan alleen worden aangevraagd voor volledige kalendermaanden en dient minimaal 1 week voorafgaand aan de gewenste pauzering per email te worden aangevraagd bij GymTunnis

6.3. Tijdens de periode van pauzering heeft het Lid geen recht op toegang tot de faciliteiten en diensten van GymTunnis. Het lidmaatschap wordt tijdelijk bevroren en er worden geen kosten in rekening gebracht voor de duur van de pauzering.

6.4. Het Lid dient schriftelijk aan te geven hoelang de pauzering duurt. Moet de pauzering verlengd worden moet dit minimaal 1 week voor het einde van de pauzering aangegeven worden. De activering van het lidmaatschap vindt plaats aan het begin van de eerstvolgende volledige kalendermaand na de pauzering.

6.5. Eventuele opzegtermijnen en andere voorwaarden blijven van kracht voor en na de pauzering zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Artikel 7: Gedragsregels

7.1. Het Lid dient zich te houden aan de huisregels en instructies van het personeel van GymTunnis.

7.2. Het Lid zal zich respectvol gedragen naar andere leden en het personeel van GymTunnis.

Artikel 8: Geschillen

8.1. Bij geschillen tussen het Lid en GymTunnis zal eerst geprobeerd worden om tot een minnelijke oplossing te komen.

8.2. Indien een geschil niet in der minne kan worden opgelost, zal de bevoegde rechter in GymTunnis uitspraak doen.